Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2019

littlewhitelies
0443 7e95
Reposted fromcompromise compromise viafearoflove fearoflove
littlewhitelies

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
littlewhitelies
7528 fc3a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viafearoflove fearoflove
littlewhitelies
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafearoflove fearoflove
littlewhitelies
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viafearoflove fearoflove
littlewhitelies
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viafearoflove fearoflove
littlewhitelies
2724 e07c 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialaluna laluna
littlewhitelies
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently vialaluna laluna
littlewhitelies
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated vialaluna laluna
littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialaluna laluna
littlewhitelies
2243 cf3f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaluna laluna
littlewhitelies

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
littlewhitelies
6730 bb8e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
1584 7814 500
Reposted from2017 2017 viaweheartit weheartit
littlewhitelies
1199 2d90 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty

October 08 2019

littlewhitelies
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl