Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

littlewhitelies
2194 35d0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
2168 2dd2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
Nikt nie przechodzi do historii za rzeczy, których nie zrobił.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
Zawsze robię wszystko, by dostać to, czego chcę.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
Tańcz, kiedy śpiewa księżyc i nie płacz z powodu kłopotów, które jeszcze nie nadeszły.
— Patricia Briggs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
2158 dbef 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
littlewhitelies
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
2016 a9de
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viatulipanowa tulipanowa
littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
2577 9f3d 500
Reposted fromneon neon vialaluna laluna
littlewhitelies
5559 7fbd
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaluna laluna
littlewhitelies
2037 5c4e 500
Reposted fromAstalka Astalka vialaluna laluna
littlewhitelies
Reposted fromscorpix scorpix vialaluna laluna
littlewhitelies
Reposted fromniente niente vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl