Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

littlewhitelies
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vialaluna laluna
littlewhitelies
4320 55d6 500
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
littlewhitelies
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
littlewhitelies
Do przewidzenia było, ŻE SIĘ ROZEJDZIEMY.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
littlewhitelies
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
littlewhitelies
3413 7788
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
littlewhitelies
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk viaelusive elusive

March 19 2017

littlewhitelies
Bywają takie dni, które może naprawić jedynie dźwięk Twojego głosu.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
littlewhitelies
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
littlewhitelies
2733 68fa
Reposted fromoutoflove outoflove
8727 ad58 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
littlewhitelies
littlewhitelies
3438 928d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaelusive elusive
littlewhitelies
2891 c358 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
littlewhitelies
0992 8227 500
Reposted fromtress tress vialaluna laluna
littlewhitelies
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. 
— Augusten Burroughs
littlewhitelies
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy vialikearollingstone likearollingstone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl