Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

littlewhitelies
6041 6e46
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewhitelies
7556 d741 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 18 2017

littlewhitelies

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viatriste triste
littlewhitelies
littlewhitelies
9049 39cb
littlewhitelies
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
littlewhitelies
littlewhitelies
Pod postem Gitany ogłaszam konkurs na najbardziej absurdalne oznaczenie NSFW jakie dostaliście!
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viaelusive elusive
littlewhitelies
Obchodzi mnie tylko, żeby być człowiekiem.
— A. Camus "Dżuma"
Reposted fromobliviate obliviate viaelusive elusive
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaelusive elusive
littlewhitelies
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaelusive elusive
littlewhitelies
Reposted frommefir mefir viaelusive elusive
littlewhitelies
0730 4245
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viaelusive elusive
littlewhitelies
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
3697 1bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
6121 7007
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
Popsułam wszystko, na czym najbardziej mi zależało...
— kolejny raz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl