Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

6386 0e3a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 vialaluna laluna
littlewhitelies
7309 21da
Reposted fromemopanda emopanda vialaluna laluna
littlewhitelies
0616 4886
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaluna laluna
littlewhitelies
1288 78d3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
littlewhitelies
littlewhitelies
Czy można być tak przepełnionym uczuciami, że aż nie czuć nic?
littlewhitelies
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
Reposted fromwithout-something without-something vialaluna laluna
littlewhitelies
littlewhitelies
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
— Mikromusic "Bezwładni" (ft. Skubas)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
littlewhitelies
1397 d830

June 16 2017

littlewhitelies
6063 fbdf 500
soup navigation
Reposted fromnerdanel nerdanel viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
6063 fbdf 500
soup navigation
Reposted fromnerdanel nerdanel viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
0631 0e14
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl